Pre rýchlu objednávku rýchly kontakt: 0951 327 629  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Urobme svet bezpečnejším
Urobme svet bezpečnejším
0
KOŠÍK
 x 
PRÁZDNY KOŠÍK

Akcia týždňa

Základné údaje

Prevádzkovateľ obchodu: Eshop Hlasice-detektory.sk
European Quality Certificate a.s.
IČ: 28621581

E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefónny kontakt: +421 0951 327 629

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode hlasice-detektory.sk (ďalej len "internetový obchod"), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, ktorá v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy dosiahla vek 18 rokov, je plne svojprávna k právnym úkonom a ktorá vyslovila súhlas s týmito obchodnými podmienkami, alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú občianskym zákonníkom (č. 89 / 2012Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), všetko v znení platných právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba, riadia sa vzťahy občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb., všetko v znení platných právnych predpisov, avšak v tomto prípade sa neuplatnia ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách), ktoré sú obsiahnuté v zákone č . 89/2012 Zb. a v ďalších predpisoch na ochranu spotrebiteľa. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené vo slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v českom jazyku. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe. V podobe faktúry je odoslaná zákazníkovi spolu s objednaným tovarom a prístupná v zákazníckej sekcii internetového obchodu po prihlásení k osobnému účtu zákazníka.

1.2. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv spotrebiteľa sa týkajú len kupujúceho v postavení spotrebiteľa (napr. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl.). Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach hlasice-detektory.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.3. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred vlastným uskutočnením objednávky a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktorý je prezentovaný predávajúcim na predaj a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené pri výrobku v úrovni vrátane DPH (ak je dodávateľ v postavení platcu DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu s výnimkou ustanovení 5.12.

2.2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky s výnimkou ustanovení 6.5.

2.3. Po odoslaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho elektronickou poštou na adresu, ktorú uviedol kupujúci, že jeho objednávku registruje / eviduje v systéme. Táto správa je automatickou informáciou pre kupujúceho, že predávajúci obdŕžal jeho objednávku, nepovažuje sa však za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. V nasledujúcich dňoch dostane kupujúci ďalšiu e-mailovú správu, v ktorej mu bude objednávka predávajúcim potvrdená a tým bude kúpna zmluva uzavretá. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa teda považuje až e-mailová správa, v ktorej predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu potom, čo poslal kupujúcemu informatívny e-mailovú správu o registrácii / evidencii objednávky, ktorá vždy predchádza potvrdenie objednávky - návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Všetok tovar, ktorý je prezentovaný v internetovom obchode hlasice-detektory.sk, nie je považovaný za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Ustanovenie § 1732 sa v tomto prípade neuplatňuje. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy činí až kupujúci svojou objednávkou.

2.4. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.5. Podľa novely zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1. 1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúra). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, keď zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

3. Platobné podmienky a cena tovaru

3.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamihu potvrdenia objednávky.

3.2. Platobné podmienkou je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia, alebo je možnosť využiť ďalších spôsobov platieb, ktoré sú uvedené nižšie. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra - daňový doklad". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Spôsoby platieb:
• platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
• platba dobierkou
• platba bankovým prevodom na účet.

3.3. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

3.4. Spoločne s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.7. Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Ak je predávajúci platcom dane z pridanej hodnoty, potom vystaví daňový doklad podľa zákona 235/2004 Zb. Daňový doklad (faktúru) predávajúci zašle kupujúcemu spoločne s tovarom v tlačenej podobe.
Predávajúci je oprávnený plniť podmienky podľa kúpnej zmluvy aj spôsobom kedy pre fakturáciu vo vzťahu ku kupujúcemu využije služieb tretej osoby, ktorú na tento účel osobitne splnomocní.
Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho riešiť všetky záležitosti týkajúce sa prípadných reklamácií priamo voči predávajúcemu.

3.8. Ceny sú stanovené pre bežného zákazníka (konečného spotrebiteľa) a neobsahujú hodnotu DPH. V prípade dodávok uskutočnených v rámci nášho internetového obchodu platcovia DPH registrovaných v SR v prospech platiteľov DPH zaregistrovaných na území SR sa finálna cena upraví o výšku DPH s ohľadom na fakt, že ide o plnenie oslobodené od DPH podľa § 64 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 235/2004 Sb.

4. Preprava, osobné odbery a dodanie tovaru

4.1. Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 1 - 5 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu uvedenú kupujúcim zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje dodací list, návod na používanie výrobku v českom jazyku, daňový doklad (faktúru) a záručný list (ak ho výrobca k výrobku prikladá). Ak predávajúci k výrobku neprikladá záručný list, tak postačí daňový doklad - faktúra.

4.2. Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci na uvedenú adresu, a to v rámci celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám pri vytváraní objednávky. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru sú súčasťou týchto Obchodných podmienok ustanovení 5.8 a 5.9.

4.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúčame dôkladne skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že je obal poškodený alebo sa objavujú iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že by mohol byť poškodený aj samotný tovar, odporúčame zásielku nepreberať, alebo spísať zápis o poškodení zásielky s vodičom prepravnej služby. Ak kupujúci nevytkne vady zásielky bez zbytočného odkladu, môže po ňom predávajúci požadovať náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto omeškaním vznikla.
Spísaný zápis o škode uľahčí riešenie prípadnej reklamácie.

4.4. Podpísaním prepravného listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka nie je mechanicky poškodená. Preto radšej pred podpisom dôkladne skontrolujte obal a pri spotrebičoch balených do igelitovej fólie i samotnej tovaru.

4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho, alebo osoby poverené k odberu tovaru, prostredníctvom občianskeho preukazu, alebo pasu, a to pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach v prípadoch, keď dodávka tovaru je kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu, alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to bez akéhokoľvek postihu. Stornovať možno buď telefonicky (+421 0951 327 629) alebo na emailu hlasice-detektory.sk.

5.2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonanie platby.
V pripade, ze sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote, musí byť tovar dodávateľovi vrátený nepoškodený sa všetkými etiketami od výrobca, bez známok vykazujúcich jeho pouziti, s kompletným príslušenstvom a doklady, ktoré boli s tovarom zaslané.

5.3. Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa podľa § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. V tomto prípade sa predaj riadi Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.), však vylučujú sa ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách).

5.4. Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že na splnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovarov (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaná s iným tovarom, alebo vyňaté z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť; u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo v prípade zmlúv na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

5.5. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.4. alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to (14) dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonanie platby.

5.6. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle, alebo odovzdá, v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

5.7. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5.8. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.

5.9. Predávajúci umožňuje kupujúcemu odstúpiť prostredníctvom vyplnení a odoslaní vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke a potvrdí kupujúcemu bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Formulár odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu elektronickej pošty reklamačného oddelenia Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktoré následne zašle potvrdenie v zmysle obdŕžania odstúpenia od kúpnej zmluvy a poskytne adresu na ktorú kupujúci zašle tovar späť spolu s autorizačným číslom. Adresu pre navrátenie tovaru určí predávajúci a iná ako ním uvedená adresa v potvrdenej emailovej korešpondencii nebude zo strany predávajúceho akceptovaná. Informácie na zásielke s vracajúcim sa tovarom musí niesť iniciály kupujúceho a pridelené autorizačné číslo predávajúceho.
Ak predávajúci obdŕža zásielku, na ktoré nie je uvedené pridelené autorizačné číslo, nie je povinný takúto zásielku prevziať a kupujúci nie je oprávnený sa na predávajúcom domáhať akéhokoľvek ďalšieho nároku spojeného neprevzatím zásielky alebo z neho vyplývajúceho plnenia.
V prípade, že kupujúci nesplnenie niektorú z podmienok nebude odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim akceptované a tovar bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.

5.10. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku z dôvodu nemožnosti zaistiť tovar riadne a včas. O takejto situácii je kupujúci informovaný neodkladne e-mailom či telefonicky.

5.11. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovací podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

5.12. Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (kúpnu zmluvu) alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné, než je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch, zjavne nízka cena tovaru (napr. o 70% nižšia cena, než je pre tento druhy a typ tovaru obvyklé) a iné zrejmé chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu, v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho.

6. Doručovanie tovaru

6.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

6.2. Doklady k tovaru, najmä doklad o nákupe, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď s tovarom, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

6.3. Ak o to požiada kupujúci potvrdí mu predávajúci v písomnej forme v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

6.4. Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 0,3, - €, maximálne však 11, - €. Predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

6.5. Cena a spôsob doručenia:

Prepravné náklady sú účtované podľa nasledujúceho sadzobníka:

Dopravné - GLS: 4,50, - € na území Slovenskej republiky.

Tovar nad 50kg hmotnosti a nadrozmerné:
Doprava nadrozmerných zásielok sa rieši podľa platného cenníka dopravcu.

6.6. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu na objednaný tovar nad 350, - €, ak tovar nebude skladom. Na zálohu bude vydaná zálohová faktúra, doplatok tovar bude uhradený dobierkou spoločne s objednaným tovarom.

6.7. Pri objednávke nad 150,- € nebude poštovné po Slovenskej republike kupujúcemu účtované (neplatí pri kúpe nadrozmerného tovaru a tovaru o váhe nad 50kg).

7. Práva a povinnosti z chybného plnenia

Akosť pri prevzatí

7.1. Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté, alebo oprávnene očakávané vlastnosti; nehodí sa k obvyklému, alebo dohodnutému účelu; nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), koná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

7.2. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád, alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada len tejto súčasti.
Ak nie je oprava, alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.
Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel, alebo ju sám spôsobil.

7.3. U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.
Zákonné práva z vád

7.4. Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe, alebo v čase použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru, alebo v pripojenom návode.
V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
• odstránenie chyby dodaním nové veci bez chyby, alebo dodaním chýbajúce veci;
• bezplatné odstránenie vady opravou;
• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela, alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

7.5. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.6. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej vady po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu, alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

7.7. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

8. Vybavenie reklamácie

8.1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho, alebo osoby určené na opravu, bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

8.2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.3. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

8.4. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

8.5. Keď odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

8.6. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

8.7. Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky telefonicky, e mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.
U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.2. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.3. So zásadami ochrany osobných údajov podľa nariadenia (EU) 2016/679 "GDPR" sa zoznámte v samostatnom dokumente na týchto internetových stránkach

 

10. Riešenie sporov

10.1. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

10.2. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

10.3. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr /.

10.4. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

11. Recenzia u výrobkov

Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisí s tovarom, odkazujú na iné stránky alebo akokoľvek inak poškodzujú spoločnosť.

12. Pravidlá pre uplatňovanie zľavových kódov a pravidlá darčekov

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať, alebo nedodať objednávky, v ktorých je jedným kupujúcim opakovane (viac ako 3x) využívaný rovnaký zľavový kód aktivujúce časovo obmedzenú cenovú akciu.

12.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť darček, akciu ukončiť, alebo naopak predĺžiť, a to bez udania dôvodu. Pôvodný darček nie je možné nárokovať.

12.3. Ak nie je uvedené inak, je u darčekov z technických dôvodov vždy účtovaná minimálna čiastka 0,1 €.

12.4. Ak nie je uvedené inak, nie je možné zľavové kódy (kupóny) vzájomne kombinovať.

13. Záverečné ustanovenie

13.1. Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

13.2. Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

13.3. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

13.4. Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

13.5. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou, jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

13.6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
Ak vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim spor z uzatvorenej kúpnej zmluvy, budú tento spor riešiť miestne a vecne príslušné súdy v Českej republike. Spotrebiteľ sa môže so svojou sťažnosťou obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu.

13.7. Súhlasím s textácií obchodných podmienok a súčasne zvlášť potvrdzujem, že som bol oboznámený so spôsobom fakturácie prostredníctvom 3 osoby zabezpečujúce logistické služby.

14. Prevádzková doba

Objednávky cez internetový obchod hlasice-detektory.sk: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci nenesie predávajúci zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

Detektor CO a hlásič požiaru Kidde 10SCO

kidde 10sco newDetektor CO a hlásič požiaru Kidde 10SCO - Kombinované zariadenie pre zistenie požiaru, dymu a smrteľného nebezpečenstva v podobe oxidu uhoľnatého (CO) v jednom zariadení, ponúkajúce dvojitú ochranu pre maximálny komfort bezpečia. 10SCO má unikátny systém hlasového varovania. Funkčný hlásič požiaru zaisťuje okamžité varovanie pred dymom alebo požiarom v dome a zdvojnásobuje tak šancu na prežitie požiaru všetkých osôb v dome. Bezpečné mať aspoň jeden hlásič požiaru inštalovaný na každom poschodí.

Kontaktné informácie

Kontakt na administratívu:

Prečo práve tu?

 

 

Garancia nákupu

eqc 2011 minNakupujte u prevereného obchodníka, certifikát kvality European Quality Certificate, vydaný v roku 2007.

Preprava 5,90€

dopravaPreprava prostredníctvom služby PPL, o doručovaní ste vopred informovaní. ZADARMO nad 160€

Spolupracujeme

heureka png

Pricemania.sk – Porovnanie cien

logo3 120 30 SVK B

 

Call Center

Neviete si rady s výberom Alebo Potrebujete poradiť? Neváhajte nám zavolať.

Volajte!

Poradíme